Positive Thinking Quotes Malayalam

Positive Thinking Quotes Malayalam:- Everyone needs a positive boosting to start a day. In this article we are listing down best Positive Thinking Quotes in Malayalam

Positive Thinking Quotes in Malayalam

Don’t be pushed around by the fears in your mind. Be led by the dreams in your heart
നിങ്ങളുടെ മനസ് ഭയത്താൽ വലയരുത്. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലെ സ്വപ്നങ്ങളാൽ നയിക്കപ്പെടുക

Instead of worrying about what you cannot control, shift your energy to what you can create

നിങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനെ കുറിച്ച് ആകുലപ്പെടുന്നതിനുപകരം, നിങ്ങൾക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്നതിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജം മാറ്റുക

Be the reason someone smiles. Be the reason someone feels loved and believes in the goodness in people
ആരെങ്കിലും പുഞ്ചിരിക്കാൻ കാരണം ആകുക. ഒരാൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതായി തോന്നുന്നതിനും ആളുകളിലെ നന്മയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുക

Be mindful. Be grateful. Be positive. Be true. Be kind

Yesterday is not ours to recover, but tomorrow is ours to win or lose
ഇന്നലെകൾ വീണ്ടെടുക്കാൻ ആവില്ല , പക്ഷെ നാളെ ജയിക്കണോ തോല്കണോ എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം

Accept yourself, love yourself, and keep moving forward. If you want to fly, you have to give up what weighs you down
സ്വയം അംഗീകരിക്കുക, സ്വയം സ്നേഹിക്കുക, മുന്നോട്ട് പോകുക. നിങ്ങൾക്ക് പറക്കണമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഭാരമെന്ന് തോന്നുന്നത് ഉപേക്ഷിക്കുക

Believe in yourself. You are braver than you think, more talented than you know, and capable of more than you imagine
നിന്നിൽ വിശ്വസിക്കുക. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതിലും ധീരനാണ്, നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതിലും കൂടുതൽ കഴിവുള്ളവനാണ്, നിങ്ങൾ സങ്കൽപ്പിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ കഴിവുള്ളവനാണ്

I don’t think anything is unrealistic if you believe you can do it
നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കേ അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ

Don’t waste your time in anger, regrets, worries, and grudges. Life is too short to be unhappy

ദേഷ്യം, പശ്ചാത്താപം, ആശങ്കകൾ, പക എന്നിവയിൽ നിങ്ങളുടെ സമയം പാഴാക്കരുത്. ജീവിതം വളരെ ചെറുതാണ്

I believe in karma, and I believe if you put out positive vibes to everybody, that’s all you’re going to get back.
ഞാൻ കർമ്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ എല്ലാവരിലും പോസിറ്റീവ് energy നൽകു , നിങ്ങൾക്ക് അത് തിരികെ ലഭിക്കും

It’s only after you’ve stepped outside your comfort zone that you begin to change, grow, and transform
നിങ്ങളുടെ Comfort Zone ന് പുറത്ത് കടന്നതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ മാറാനും വളരാനും രൂപാന്തരപ്പെടാനും തുടങ്ങുന്നത്

You cannot control the behavior of others, but you can always choose how you respond to it
നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ പെരുമാറ്റം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല, എന്നാൽ അതിനോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം

Life becomes easier and more beautiful when we can see the good in other people
മറ്റുള്ളവരിലെ നന്മ കാണാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് ജീവിതം എളുപ്പവും മനോഹരവുമാകുന്നത്

I believe one of my strengths is my ability to keep negative thoughts out. I am an optimist

Work hard, stay positive, and get up early. It’s the best part of the day
കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുക, പോസിറ്റീവായി തുടരുക, നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുക. ഇത് ദിവസത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറ്റുക

Success is not how high you have climbed, but how you make a positive difference to the world
വിജയം നിങ്ങൾ എത്ര ഉയരത്തിൽ കയറി എന്നതല്ല, മറിച്ച് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ലോകത്തിന് ഒരു നല്ല മാറ്റമുണ്ടാക്കുന്നു എന്നതാണ്

Life’s battles don’t always go to the stronger or faster man. But sooner or later, the man who wins is the man who thinks he can

ജീവിതത്തിലെ യുദ്ധങ്ങൾ വിജയിക്കുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും ശക്തനായ അല്ലെങ്കിൽ വേഗതയേറിയ മനുഷ്യനാകണമെന്നില്ല . തനിക്ക് കഴിയുമെന്ന് കരുതുന്ന മനുഷ്യനാണ് വിജയിക്കുന്നത്

Be positive. Your mind is more powerful than you think. What is down in the well comes up in the bucket. Fill yourself with positive things
പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശക്തമാണ്.

I’m taking all the negatives in my life, and turning them into a positive
എന്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ നെഗറ്റീവുകളും ഞാൻ എടുത്ത് പോസിറ്റീവായി മാറ്റുകയാണ്

Pursue what catches your heart, not what catches your eyes
നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനെയല്ല, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ ആകർഷിക്കുന്നതിനെ പിന്തുടരുക

Today or any day that phone may ring and bring good news.
ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ആ ഫോൺ റിംഗ് ചെയ്‌ത് നല്ല വാർത്തകൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം

There’s nothing more important than attitude, and it’s YOUR choice
മനോഭാവത്തേക്കാൾ പ്രാധാന്യമുള്ള മറ്റൊന്നില്ല, അത് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമാണ്

Start each day with a positive thought and a grateful heart
നല്ല ചിന്തയോടും നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടും കൂടി ഓരോ ദിവസവും ആരംഭിക്കുക

Follow your heart, listen to your inner voice, stop caring about what others think

നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ പിന്തുടരുക, നിങ്ങളുടെ inner voice ശ്രദ്ധിക്കുക, മറ്റുള്ളവർ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നിർത്തുക

you can, you should, and if you’re brave enough to start, you will
നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും, നിങ്ങൾ ചെയ്യണം, ആരംഭിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ചെയ്യും

Never lose hope. Storms make people stronger and never last forever
ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷ കൈവിടരുത്. കൊടുങ്കാറ്റുകൾ ആളുകളെ ശക്തരാക്കുന്നു, കാറ്റ് ഒരിക്കലും ശാശ്വതമല്ല

Do not allow negative thoughts to enter your mind for they are weeds that strangle confidence

നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്, കാരണം അവ ആത്മവിശ്വാസത്തെ ഞെരുക്കുന്ന കളകളാണ്

Do not fear failure but rather fear not trying
പരാജയത്തെ ഭയപ്പെടരുത്, മറിച്ച് ഒന്ന് ശ്രമിച്ചില്ലലോ എന്നോർത്തു ഭയപ്പെടുക

Always find opportunities to make someone smile, and to offer random acts of kindness in everyday life

Leave a Reply